สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) มีปริมาณ 3.14 ล้านตัน ลดลง 32% มีมูลค่า 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 12% ส่งผลให้อันดับการส่งออกข้าวตกมาอยู่ที่ลำดับที่ 3 ของโลก รองจากอินเดีย และเวียดนาม

โดยสาเหตุที่การส่งออกลดลงข้าวของไทยลดลงมาจากปัญหาภัยแล้งทำให้ผลผลิตข้าวลดลง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทบต่อกำลังซื้อ ค่าเงินบาทแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่ง ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน และพันธุ์ข้าวไทยในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อรายสำคัญอย่างฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย หันไปซื้อข้าวจากเวียดนามเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวพันธุ์พื้นนุ่ม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด

นอกจากนี้ จีนกำลังจะเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญแข่งกับไทย โดยขณะนี้สามารถพัฒนาพันธุ์ข้าวได้หลากหลาย สามารถเพิ่มผลิตต่อไร่ และส่งออกได้สูงขึ้นทุกปี จนแย่งตลาดข้าวไทยในตลาดแอฟริกาใต้ไปได้แล้วบางส่วน

หากข้าวไทยไม่มีการพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด ผลผลิตต่อไร่ยังต่ำ ค่าแรงยังสูง ทำให้ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง ก็จะทำให้การส่งออกข้าวไทยตกลง อาจไม่ติด 1 ใน 3 ของประเทศผู้ส่งออกข้าวโลกได้

กระทรวงพาณิชย์ เร่งจัดทำยุทธศาสตร์ข้าวไทย เป็นการประชุมร่วมกันทุกภาคส่วนครั้งแรกระหว่างรัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต เพื่อให้ไทยเป็นผู้นำการผลิต และส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพของโลกโดยจะมุ่งเน้นผลิตข้าวเพื่อสนองความต้องการของตลาด 7 ชนิด คือ ข้าวหอมมะลิ  ข้าวหอมไทย  ข้าวพื้นนุ่ม  ข้าวพื้นแข็ง  ข้าวนึ่ง  ข้าวเหนียว และ ข้าวคุณภาพพิเศษ  โดยแบ่งตลาดออกเป็น 3 ตลาด คือ ตลาดพรีเมี่ยม ตลาดทั่วไป และ ตลาดเฉพาะ

ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมการพัฒนาและแบ่งโซนการปลูกพันธุ์ข้าวพื้นนุ่มให้เร็วสุด หากไม่ดำเนินการการส่งออกข้าวไทยอันดับ 1 ของโลกก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ทันที เพราะจะถูกประเทศคู่แข่งแย่งตลาดข้าวหมด  ทางด้านสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า สิ่งที่ชาวนาให้ความสำคัญและกังวลมากที่สุด คือ เรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก

อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วน อาจต้องหารืออย่างรอบคอบเพื่อกำหนดทิศทาง และตรงตามความต้องการชองการตลาด รวมถึงต้องทำให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาข้าวไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเกษตรกรชาวนาเอง ก็ต้องตื่นตัว และเร่งพัฒนา ใส่ใจ ดูแล ให้ข้าวของไทยมีคุณภาพมากขึ้นกว่าเดิมเช่นกัน

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-482403
https://mgronline.com/business/detail/9630000075243

อุปกรณ์​การเกษตร​ ส่งทั่วไทย ที่ #ไทเกษตร

สนใจ ถาดเพาะกล้านาโยน อย่างดี แบบหนา80กรัม สั่งซื้อได้ทาง